Technický dozor investora a stavební dozor

 

Technický dozor investora

Autorizovaná osoba provádějící dozor dohlíží na plnění stavebního zákona, obecně závazných norem, dodržování technologických postupů, apod. Funkce technického dozoru je vhodná již od doby výběru dodavatele po předání stavby k užívání.

Vybrané funkce technického dozoru

  • posouzení projektové dokumentace,
  • spolupráce s dodavatelem na přípravě zakázky,
  • dohled nad realizací stavby (dodržování stavebního zákona, norem, technologických postupů, plnění harmonogramu prací a časového plánu, kontrola finančních toků, příprava dokumentů pro kolaudaci...),
  • spolupráce při uvedení stavby do zkušebního či plnohodnotného provozu (kolaudaci stavby),
  • dohled nad plněním oprav a nedodělků,
  • předání stavby uživateli.

Autorský dozor

Autorský dozor je prováděn v rámci kontroly provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací. Dozor provádí autor projektové dokumentace a je pro stavebníka důležitý zejména proto, že stavebník má jistotu, že stavební firma provede stavbu pod dohledem projektanta. V rámci autorského dozoru se postaráme o to, aby Vaše stavba proběhla v souladu s projektovou dokumentací.

Ceny našich služeb jsou individuální podle konkrétního projektu. Zohledňujeme zejména připravenost podkladů investora a dojezdovou vzdálenost. Uvedené ceny jsou proto orientační a vyjadřují dlouhodobý průměr cen za naše služby.

Na požádání připravíme cenovou nabídku na konkrétní projekt. Klient má právo na výběr, zda si přeje stanovit cenu celkově za akci nebo individuálně podle náročnosti akce hodinovými sazbami.

Stanovení cen podle hodinových sazeb
Základní cena za odborné práce  -  800 Kč / hod 
Zvýšená cena za vysoce odborné práce -  1.500 Kč / hod
Snížená cena za práce středně odborné  -  400 Kč / hod

Příklady začlenění prací podle náročnosti k jednotlivým hodinovým sazbám

Odborné práce – Zpracování smlouvy na míru klientovi. Technický dozor investora na stavbě. Administrace dotací včetně čerpání rozpočtu a kontroly oprávněnosti fakturace.

Vysoce odborné práce – Kontrola projektové dokumentace včetně rozpočtu díla za účelem nalezení úspor v projektu. 

Středně odborné práce – Běžná agenda zakázek, vedení běžné korespondence v zakázkách, inženýring akcí, kompletace, apod.

Technický dozor investora
Kontrola projektové dokumentace – 5.000 Kč
Kontrola projektové dokumentace, rozpočtu a nalezení úspor – 12.000 Kč
Činnost technického dozoru investora na stavbě (2-3 návštěvy týdně) – 25.000 Kč / měsíc

Investiční projekty
Definování investičního záměru – 10.000 Kč
Koordinace činnosti investora a architekta – 15.000 Kč
Ekonomické posouzení projektu a finanční analýza – 20.000 Kč
Inženýrská činnost ve výstavbě – 35.000 Kč

 

Couldn't retrieve tweets! Wrong username?