Ke stažení

odkazy na užitečné informace  

Materiály BPLUS.CZ

Informační leták A4 - formát pdf (připravujeme)
 

Stavební a související legislativa

Dokumentace staveb:
Předpis č.   62/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Předpis č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb
Předpis č. 230/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Řízení:
Předpis č.   63/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Předpis č. 500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
Předpis č. 501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
Předpis č. 503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Předpis č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád

Technické požadavky na stavby:
Předpis č. 20/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
​Předpis č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
Předpis č. 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Energetika:
Předpis č.   78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov

zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/

Couldn't retrieve tweets! Wrong username?